COVID-19. I ara què, com pago el lloguer?

 Aquest article ha estat publicat a anoiadiari.cat el 18/4/2020


No fa molt, a principis de febrer d’aquest any, us vaig oferir unes breus pinzellades relatives als contractes de lloguer d’habitatges, però vista la situació ocasionada pel COVID-19, i especialment l’estat d’alarma decretat pel Govern el dia 14 de març d’enguany, cal comentar quines previsions s’han fet respecte a aquests contractes mentre es segueixi en el referit estat d’alarma, que de moment segueix vigent, i, mentre no hi hagi cap altra pròrroga, fins el dia 26 d’abril de 2020, a les 0:00 hores.

Les mesures que s’han previst estan dirigides a persones que degut a l’alarma sanitària que estem vivint es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, que vol dir que es trobin en unes circumstàncies familiars i econòmiques que facin que els sigui molt difícil poder pagar el lloguer de l’habitatge on viuen en règim d’arrendament, perquè hagin passat a una situació d’atur, hagin vist reduïda la seva jornada, siguin autònoms, etc., i que això hagi provocat que tinguin una pèrdua d’ingressos; i que la mensualitat i despeses del lloguer siguin superiors al 35 per cent dels ingressos nets de la unitat familiar.
Una vegada es pot acreditar que es compleixen els requisits previstos, s’ha de tenir en compte si la persona propietària de l’habitatge és una persona que té varis immobles en règim de lloguer, el que legalment s’anomena grans tenidors d’habitatge, o una entitat pública, o si, en cas contrari, és un petit propietari, anomenat propietari particular.
En els dos primers casos, dins del termini establert, s’ha de sol·licitar a la propietat que ajorni el pagament de les mensualitats que es meritin durant l’estat d’alarma, de la forma que les dues parts, llogater i propietari, pactin de comú acord; a falta d’acord, la propietat haurà de triar entre perdonar-li al llogater el 50 per cent del lloguer que es meriti durant l’estat d’alarma, i en alguns casos també els posteriors fins a un màxim de quatre mesos, o l’ajornament de la renda que es meriti durant l’estat d’alarma i, en el seu cas, durant el màxim de quatre mesos dit anteriorment, fraccionant les quotes meritades durant almenys tres anys.
I en el cas que ens trobem amb un contracte de lloguer subscrit amb un petit propietari, el que es pot demanar pel llogater és el mateix, acord inicial o triar entre perdonar part del deute o ajornar el pagament de les rendes. Si bé en aquest cas el propietari no està obligat a acceptar cap postura, i per tant, com que no és una obligació imposada, serà més difícil poder arribar a un acord. En cas que no s’arribi a un acord, el llogater podrà demanar un crèdit sense interessos i sense despeses, que l’haurà de tornar en el termini que es pacti amb l’entitat de crèdit, i per tant, indirectament ve a ser un ajornament d’aquests pagaments del lloguer.
També preveu, aquesta normativa, la pròrroga extraordinària del contracte durant un temps, si aquest finalitza durant la situació de l’estat d’alarma, durant el termini màxim de sis mesos, sempre que, també en aquest cas, les parts arribin a un acord.
Per tant, i tal i com hem vist breument, en aquests casos s’haurà de plantejar quines sortides ens poden interessar més, per adaptar-se a la situació que es trobin, tant el propietari com el llogater, amb motiu de l’estat d’alarma en el que ens trobem.

Adreça

Rbla. Sant Isidre, 18 1r 2a
08700 Igualada (Barcelona)

Vine
Contacte

620 21 39 63
93 801 90 39

Email: mamensa@icab.cat
Horaris

Atenció telefònica:
de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 19h

Visites concertades.